Statut

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

 

Uchwała Nr XVIII/83/2016

Rady Gminy Baranów

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 13  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) Rada Gminy w Baranowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie nadaje statut w brzmieniu, stanowiacym załącznik do niniejszej ustawy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

& 3

 

Traci moc uchwała nr.XI/62/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

 

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Roman Bodych         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2012 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Mierzejek
Ilość wyświetleń: 1896
12 stycznia 2017 14:19 (Barbara Mierzejek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 14:20 (Barbara Mierzejek) - Usunięcie załącznika [statut_gminnej_biblioteki_publicznej_w_baranowie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 14:19 (Barbara Mierzejek) - Dodanie załącznika [statut_gbp_baranow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)